ΕΣΠΑ - Τι είναι

Στην ουσία είναι Ευρωπαϊκοί πόροι που προορίζονται για την ανάπτυξη του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιους αφορά

Αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
Συχνά προκυρήσσονται και προγράμματα που αφορούν υπο σύσταση επιχειρήσεις ή νέους επιχειρηματίες.

0 %

ποσοστό
εγκρισημότητας

% 1 %
ποσοστό εγκρισημότητας

ΕΣΠΑ - Τι είναι

Στην ουσία είναι Ευρωπαϊκοί πόροι που προορίζονται για την ανάπτυξη του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιους αφορά

Αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
Συχνά προκυρήσσονται και προγράμματα που αφορούν υπο σύσταση επιχειρήσεις ή νέους επιχειρηματίες.

Τι σας προσφέρουμε

Τι σας προσφέρουμε

Έλεγχος επιλεξιμότητας ΚΑΔ

Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης

Καταγραφή βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων αναγκών επιχείρησης

Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης για την ενίσχυση των επενδύσεων

Προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Εκπόνηση μελέτης - φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης

Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης

Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων

0
ευρώ σε επιδοτήσεις

Ενεργά προγράμματα

Η δράση αφορά Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων
τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών, με ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν
σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και τεχνολογίες εξοικονόμησης
ενέργειας. Δείτε το πρόγραμμα...

Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια Μικρών και πολύ μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αξιοποίηση
και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει
δραστηριοτήτων τους, με ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα
ενεργειακής αναβάθμισης. Δείτε το πρόγραμμα…

Η δράση αφορά είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα οι οποίες δεν
έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν
στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Δείτε το πρόγραμμα…

Η δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Δείτε το πρόγραμμα…

Η δράση αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Η δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που
συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας. Δείτε το πρόγραμμα…

Η δράση στοχεύει στον κλάδο της Ηλεκτροκίνησης, των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών
που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας, και αφορά σε Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις
που στοχεύουν στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της Πράσινης Βιομηχανίας. Δείτε το πρόγραμμα…

Ο Β Κύκλος της Δράσης: στοχεύει στη «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»
περιλαμβάνει ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος και μη γεωργικού προϊόντος και αφορά Πολύ Μικρές,
Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις ακόμη και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δείτε το πρόγραμμα…

Ο Β Κύκλος της Δράσης: στοχεύει στον «Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα» περιλαμβάνειενισχύσεις κυρίως στην εμπορία
γεωργικού προϊόντος με τελικό προϊόν είτε γεωργικό προϊόν, είτε μη γεωργικό προϊόν και αφορά Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες
και Μεγάλες επιχειρήσεις ακόμη και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δείτε περισσότερα…

0
ευρώ σε επιδοτήσεις

Ενεργά προγράμματα

Η δράση αφορά Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων
τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών, με ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν
σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και τεχνολογίες εξοικονόμησης
ενέργειας. Δείτε το πρόγραμμα...

Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια Μικρών και πολύ μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που στοχεύουν στην αξιοποίηση
και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει
δραστηριοτήτων τους, με ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα
ενεργειακής αναβάθμισης. Δείτε το πρόγραμμα…

Η δράση αφορά είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα οι οποίες δεν
έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν
στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Δείτε το πρόγραμμα…

Η δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Δείτε το πρόγραμμα…

Η δράση αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Η δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που
συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας. Δείτε το πρόγραμμα…

Η δράση στοχεύει στον κλάδο της Ηλεκτροκίνησης, των Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών
που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας, και αφορά σε Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις
που στοχεύουν στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της Πράσινης Βιομηχανίας. Δείτε το πρόγραμμα…

Ο Β Κύκλος της Δράσης: στοχεύει στη «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»
περιλαμβάνει ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος και μη γεωργικού προϊόντος και αφορά Πολύ Μικρές,
Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις ακόμη και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δείτε το πρόγραμμα…

Ο Β Κύκλος της Δράσης: στοχεύει στον «Εκσυγχρονισμό του Πρωτογενούς Τομέα» περιλαμβάνειενισχύσεις κυρίως στην εμπορία
γεωργικού προϊόντος με τελικό προϊόν είτε γεωργικό προϊόν, είτε μη γεωργικό προϊόν και αφορά Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες
και Μεγάλες επιχειρήσεις ακόμη και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δείτε περισσότερα…

Η διαδικασία που ακολουθούμε

Η διαδικασία που ακολουθούμε

Προαξιολόγηση

Υποβολή πρότασης

Υλοποίησηπρότασης

Παρακολούθηση νέων προγραμμάτων

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για προγράμματα που σας αφορούν

    Παρακολούθηση νέων προγραμμάτων

    Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για προγράμματα που σας αφορούν

      Δωρεάν προαξιολόγηση υπηρεσίας