Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα αποτελεί ο Νέος Αναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα “Ισχυρή Ανάπτυξη”.
Οι κυριότερες αλλαγές που περιλαμβάνει  είναι:

  • Εισαγωγή 13 νέων καθεστώτων επενδύσεων
  • Νέες ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης
  • Αύξηση των ποσοστών ενισχύσεων στις Περιφέρειες

Οι 3 κύριες αλλαγές στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

13 Θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων με θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάσταση.

Για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, στα λοιπά τμήματά του πέραν των ενισχύσεων με Περιφερειακό Χαρακτήρα. Με την εν λόγω πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων εντός 60 ημερών

Εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να τον ολοκληρώσει εντός 10 ημερών. Επιδίωξη είναι να αντιμετωπιστούν γραφειοκρατικά κωλύμματα που αποτελούσαν τροχοπέδη για τις επενδύσεις στην χώρα μας.

Ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων έχει τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022

Για την περίοδο 2022-2027 τα ποσοστά ενισχύσεων θα φτάσουν δυνητικά:

  • έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις
  • έως 60% για τις μεσαίες και
  • έως 70% για τις μικρές επιχειρήσεις

Τα κίνητρα επενδύσεων που προσφέρονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Φορολογική απαλλαγή

Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών

Επιχορήγηση

Δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Κάλυψη από το Δημόσιο, τμήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο. Υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης

Οι υπηρεσίες μας

Προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Εκπόνηση μελέτης - φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης

Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης

Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων