01-
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

το GDPR αφορά /

logo copy

Όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και αντικειμένου που δραστηριοποιούνται στα όρια της Ε.Ε. και αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

διασφαλίστε την εναρμόνιση σας με το GDPR
και τη νέα νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
02-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

στα πλαίσιά του παρέχουμε /

logo copy
Business Mapping
(Χαρτογράφηση της επιχείρησης)

Μέσω εξειδικευμένου ερωτηματολογίου θα γίνει καταγραφή των:
Σκοπός και δραστηριότητα επιχείρησης,
Προσωπικό της επιχείρησης,
Των τμημάτων προσωπικού της επιχείρησης,
Των υπευθύνων των τμημάτων προσωπικού της επιχείρησης,
Εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης
Λοιπές ομάδες εργασίας που συνεργάζονται με την επιχείρηση,
Οργανισμούς ή εταιρείες που αποστέλλει δεδομένα η επιχείρηση
και για τους
Πελάτες της επιχείρησης.

Αποτύπωση Κενών Συμμόρφωσης
με βάση τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (Gap Analysis)

Εφόσον ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των δεδομένων και η χαρτογράφηση της ροής δεδομένων, η διαδικασία της συμμόρφωσης συνεχίζεται με
Τον εντοπισμό και
Την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο. Τα κενά θα ανακοινωθούν στην επιχείρηση και θα προταθούν τα μέτρα που απαιτούνται σε νομικό και τεχνικό επίπεδο για την κάλυψη αυτών.

Data Mapping
(Χαρτογράφηση Δεδομένων)

Σε αυτή τη φάση γίνεται καταγραφή:
Της ροής της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,
Της ακτινογραφίας των υφιστάμενων μηχανισμών και μέτρων της επιχείρησης και
Των διαδικασιών τήρησης δεδομένων (Filling Mapping).

Data Flow Mapping
(Χαρτογράφηση ροής δεδομένων)

Ακολουθεί η καταγραφή:
Των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η επιχείρηση,
Του σκοπού της επεξεργασίας,
Της διαδικασίας επεξεργασίας,
Των εμπλεκομένων μερών στις διάφορες φάσεις επεξεργασίας,
Των αρχείων δεδομένων που ήδη τηρούνται,
Της νομικής βάσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,
Του hardware της επιχείρησης,
Του λογισμικού της επιχείρησης και
Tου χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων επεξεργασίας

Προτάσεις νομικών, οργανωτικών και τεχνικών
μέτρων για την επίτευξη της συμμόρφωσης

Στο τελευταίο στάδιο, εφόσον έχει γίνει η αποτύπωση των κενών συμμόρφωσης, θα σας προτείνουμε τα μέτρα που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών.

03-
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε /

logo-copy-white

Δωρεάν τεστ ετοιμότητας όπου αναγνωρίζουμε τον υφιστάμενο βαθμό συμμόρφωσης και εναρμόνισης της επιχείρησης.

Παράδοση και ανάλυση αποτελεσμάτων τεστ ετοιμότητας και οικονομικής προσφοράς

Καταγραφή μέσω εξειδικευμένου ερωτηματολογίου της λειτουργίας της επιχείρησης.

Παράδοση και εκπαίδευση στα προτεινόμενα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.