Επιδοτήσεις

τι είναι

Η υπηρεσία αφορά στην υποστήριξη επιχειρήσεων αναφορικά με την χρηματοδότηση των επενδυτικών τους πλάνων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.Τα προγράμματα που προκηρύσσονται μπορούν να επιδοτήσουν δαπάνες μέχρι και στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ποιους αφορά
Αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.Συχνά προκυρήσονται και προγράμματα που αφορούν υπο σύσταση επιχειρήσεις ή νέους επιχειρηματίες.
παρεχόμενες υπηρεσίες

Καταγραφή βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων αναγκών επιχείρησης

Έλεγχος ΚΑΔ επιλεξιμότητας

Προσδιορισμός μεγέθους επιχείρησης

Προσδιορισμός κατάλληλης δράσης για την ενίσχυση των έργων

Προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Εκπόνηση μελέτης - φακέλου για την υπαγωγή της επένδυσης

Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης

Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, προετοιμασία ελέγχων και εκταμιεύσεων