01-
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά αποκλειστικά /

logo copy
1.
Φυσικά & νομικά πρόσωπα ΜΕ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
Δεν είναι διαχειριστής ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής εταιρίας ή παρόχου επενδύσεων.
Δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Δεν έχει πτωχεύσει ή αιτηθεί υπαγωγή στον πτωχευτικό κώδικα.
Δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου ή ΦΚΑ, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κοκ
Έχει καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις.

Οφειλές που εντάσσονται:
Οι οφειλές προς Δημόσιο, ΦΚΑ, τράπεζες, τρίτους, ΝΠ Δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ, σφραγισμένες επιταγές, διαταγές πληρωμής κλπ. με ημερομηνία γέννησης έως και 31/12/12017.

2.
Φυσικά πρόσωπα ΧΩΡΙΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα
Δεν είναι διαχειριστής ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ
Δεν έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα
Δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου ή ΦΚΑ, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κοκ
Έχει καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις

Οφειλές που εντάσσονται:
Οι οφειλές προς Δημόσιο και ΦΚΑ με ημερομηνία γέννησης έως και 31/12/12017, ποσού έως 125.000 ευρώ ανά πιστωτή

ρυθμίστε τις οφειλές σας..

και απαλλάχθείτε απο τα βάρη
που σας κρατάνε πίσω.

02-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

στα πλαίσιά του παρέχουμε /

logo copy
Εξέταση Αιτήματος
Οφειλέτη

Ελέγχουμε την πληρότητα των κριτηρίων που απαιτούνται για την υπαγωγή ενός οφειλέτη στον OCW

Δημιουργία
Φακέλου

Δημιουργούμε τον φάκελο της αίτησης με τα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπαγωγής

Διαχείριση
Πλατφόρμας

Διαχειριζόμαστε την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον OCW

Πρόταση
Αναδιάρθρωσης

Εκπονούμε και καταθέτουμε μελέτη βιωσιμότητας, βάση των αρχών που ορίζει ο OCW.

Εκπροσώπηση/
Διαπραγμάτευση

Ελέγχουμε την πληρότητα των κριτηρίων που απαιτούνται για την υπαγωγή ενός οφειλέτη στον OCW

03-
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε /

logo-copy-white

  Μέσω ειδικού πληροφοριακού εντύπου ενημερωνόμαστε για τα κριτήρια υπαγωγής και την γενική εικόνα του οφειλέτη
Ο οφειλέτης (& οι συνοφειλέτες) μας εξουσιοδοτεί να προβούμε σε άντληση των οφειλών του, από την πλατφόρμα του OCW.
Μέσω της διαχείρισης της πλατφόρμας παίρνουμε προσωρινά αποθηκευμένο αριθμό ταυτότητας της αίτησης (id – αίτησης).
Εισερχόμαστε στο 4ο Στάδιο-βήμα του OCW και ζητάμε ανάκτηση online δεδομένων από ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ
Ανακτώντας τα, γνωρίζουμε επακριβώς τα πλήρη στοιχεία για τις οφειλές του αιτούντος (πιστωτής, ταυτότητα οφειλής, ποσό βασικής οφειλής, προσαυξήσεις, πρόστιμα, τόκοι υπερημερίας, ημερομηνία γέννησης οφειλής, εξασφαλίσεις και συνοφειλέτες)

Ο οφειλέτης έναντι της εξέτασης του αιτήματος που μας υπέβαλε λαμβάνει απάντηση που εμπεριέχει:

Έλεγχο και απάντηση επί της πληρότητας των κριτηρίων επιτυχούς υπαγωγής του οφειλέτη στην διαδικασία του OCW
Ανάλυση των οφειλών όπως ανακτήθηκαν από την πλατφόρμα του OCW.
Συνοπτική έκθεση επί των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
Έλεγχο και απάντηση σε ποια ή ποιες διαδικασίες του OCW μπορεί να υπαχθεί (αυτοματοποιημένη, απλοποιημένη ή και τυπική)
Εκτίμηση επί του αποτελέσματος επιτυχίας (ποσοστό haircut, δόσεις κ.λπ.)

Εφόσον αποφασίσει ο οφειλέτης την υπαγωγή του στον OCW, υπογράφουμε σχετικό συμφωνητικό μαζί του όπου αναλαμβάνουμε την παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών μας.