01-
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά αποκλειστικά /

logo copy
1.

Φυσικά & νομικά πρόσωπα ΜΕ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

Το σύνολο των οφειλών του είναι άνω των 10.000 ευρώ.
Δεν είναι διαχειριστής ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή παρόχου επενδύσεων.
Δεν υπάρχει ενεργή αίτηση υπαγωγής σε προπτωχευτική εξυγίανση ή τον πτωχευτικό κώδικα, στο νόμο των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων-νοικοκυριών ή στον προηγούμενο νόμο 4469/17 του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
Δεν εκδοθεί οριστική απόφαση για τις προηγούμενες περιπτώσεις ή οριστική απόφαση ειδικής διαχείρισης.
Δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου ή ΦΚΑ, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κοκ.
Δεν έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.

Οφειλές που εντάσσονται:
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών (τράπεζες-χρηματοδοτικούς φορείς, funds, Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οφειλές τρίτων πιστωτών, διαταγές πληρωμής κλπ).
Στην έννοια των «οφειλών» συμπεριλαμβάνονται και οι ενήμερες οφειλές καθώς και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα ή ως συνέπεια καθολικής διαδοχής.

2.


Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές?

 

Διαγραφή οφειλών
Εφόσον η συνολική περιουσία του οφειλέτη και των τυχών συνοφειλετών – εγγυητών είναι μικρότερη από τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη, δύναται να γίνει διαγραφή οφειλών έως το ύψος της αξίας της ακίνητης περιουσίας.
Παράδειγμα: Αν η συνολική περιουσία είναι 70.000 ευρώ και τα χρέη 100.000 ευρώ, θα γίνει διαγραφή οφειλών ίση με 30.000 ευρώ.
Στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να γίνει διαγραφή στη βασική οφειλή, παρά μόνο στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα.

Αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο & Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης, οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις.

Αποπληρωμή οφειλών προς τους τράπεζες
Εφόσον καταθέσουν πρόταση, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης της ρύθμισης των οφειλών χωρίς να τίθεται όριο στον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης.

ρυθμίστε τις οφειλές σας..

και απαλλάχθείτε απο τα βάρη
που σας κρατάνε πίσω.

02-
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

στα πλαίσιά του OCW παρέχουμε /

logo copy
Εξέταση Αιτήματος
Οφειλέτη

Ελέγχουμε την πληρότητα των κριτηρίων που απαιτούνται για την υπαγωγή ενός οφειλέτη στον OCW

Δημιουργία
Φακέλου

Δημιουργούμε τον φάκελο της αίτησης με τα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπαγωγής

Διαχείριση
Πλατφόρμας

Διαχειριζόμαστε την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον OCW

03-
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε /

logo-copy-white

  Μέσω ειδικού πληροφοριακού εντύπου ενημερωνόμαστε για τα κριτήρια υπαγωγής και την γενική εικόνα του οφειλέτη
Ο οφειλέτης (& οι συνοφειλέτες) μας εξουσιοδοτεί να προβούμε σε άντληση των οφειλών του, από την πλατφόρμα του OCW.
Μέσω της διαχείρισης της πλατφόρμας παίρνουμε προσωρινά αποθηκευμένο αριθμό ταυτότητας της αίτησης (id – αίτησης).
Μέσω της πλατφόρμας του OCW γίνεται ανάκτηση των online δεδομένων οφειλών (από ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ)
Ανακτώντας τα, γνωρίζουμε επακριβώς τα πλήρη στοιχεία για τις οφειλές του αιτούντος (πιστωτής, ταυτότητα οφειλής, ποσό βασικής οφειλής, προσαυξήσεις, πρόστιμα, τόκοι υπερημερίας, ημερομηνία γέννησης οφειλής, εξασφαλίσεις και συνοφειλέτες)

Ο οφειλέτης έναντι της εξέτασης του αιτήματος που μας υπέβαλε λαμβάνει απάντηση που εμπεριέχει:

Έλεγχο και απάντηση επί της πληρότητας των κριτηρίων επιτυχούς υπαγωγής του οφειλέτη στην διαδικασία του OCW
Ανάλυση των οφειλών όπως ανακτήθηκαν από την πλατφόρμα του OCW.
Συνοπτική έκθεση επί των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη.
Εκτίμηση επί της επιτυχημένης υπαγωγής (max ποσό δόσης, αριθμός δόσεων κ.λπ.)

Εφόσον αποφασίσει ο οφειλέτης την υπαγωγή του στον OCW, υπογράφουμε σχετικό συμφωνητικό μαζί του όπου αναλαμβάνουμε την παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών μας.